Uncategorized

Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam

Giới thiệu luận văn “Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam”

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23432

25xban

Hoạt động xuất bản vừa là hoạt động văn hoá, tư tưởng, vừa là hoạt động sản xuất vật chất. Nó là kết quả lao động sáng tạo của con người, là phương tiện quan trọng phản ánh đời sống tinh thần, bộ mặt văn hoá của mỗi dân tộc ở mọi thời đại. Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Đảng và Nhà nước ta luôn thực thi chính sách nhất quán, đặc biệt coi trọng quyền tự do, dân chủ của nhân dân, trong đó có quyền tự do xuất bản.

Hiến pháp Nhà nước Việt Nam và một loạt các điều luật, hệ thống văn bản dưới luật lần lượt ra đời nhằm xây dựng một hành lang pháp lý hoàn chỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển đúng hướng, trên nền tảng luật pháp.

149564660-jpg142555

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế chuy ển sang cơ chế thịtrường, hệ thống pháp luật nhiều năm tồn tại đã dần dần bộc lộ những thiếu sót, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới.

Thực tiễn đã chứng minh việc sử dụng pháp luật để điều chỉnh hoạt động xuất bản là điều chỉnh hoạt động kinh tế trong lĩnh vực văn hoá – tư tưởng, đồng thời cũng chính là điều chỉnh hoạt động văn hoá – tư tưởng trong cơ chế thị trường.

Thong_tin_ghi_tren_sach_xuat_ban_bao_gom_nhung_gi

Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản có nhiều mục tiêu kinh tế – xã hội khác nhau. Dựa trên các lý thuyết về khoa học quản lý trong lĩnh vực kinh tế – xã hội và đặc thù của hoạt động xuất bản ở Việt Nam, luận án chọn lọc và đề xuất 4 mục tiêu chính của quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản bao gồm:

(1) Phát triển đúng định hướng của Đảng;

(2) Nâng cao dân trí và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân;

(3) Bảo vệ lợi ích hợp pháp của những người sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học;

(4) Nâng cao hiệu quả kinh tế.

Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam
Other Titles: State management for publishing activity in Vietnam
Authors: Nguyễn, Ngọc Phương
Keywords: Quản lý nhà nước
Quản lý
Xuất bản
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23432
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s