Uncategorized

Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Giới thiệu luận văn “Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay”

Tác giả: Lưu Danh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23709

Làm rõ các khái niệm mâu thuẫn và mặt đối lập, sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập; cách thức và vai trò động lực của việc giải quyết mâu thuẫn.

Chỉ ra thực trạng của một số mâu thuẫn (nổi bật) nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Mâu thuẫn trong quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định chính trị; tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội; tăng trưởng kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giải quyết một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta bao gồm: Giải pháp cụ thể và giải pháp chung (giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho chủ thể cách mạng, tăng cường công tác đoàn kết phục vụ cho việc kết hợp các mặt đối lập)

Title: Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lưu, Danh Bình
Keywords: Phát triển kinh tế

Việt Nam

Triết học

Mâu thuẫn

Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Làm rõ các khái niệm mâu thuẫn và mặt đối lập, sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập; cách thức và vai trò động lực của việc giải quyết mâu thuẫn. Chỉ ra thực trạng của một số mâu thuẫn (nổi bật) nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Mâu thuẫn trong quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định chính trị; tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội; tăng trưởng kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giải quyết một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta bao gồm: Giải pháp cụ thể và giải pháp chung (giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho chủ thể cách mạng, tăng cường công tác đoàn kết phục vụ cho việc kết hợp các mặt đối lập)
Description: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23709
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s