Uncategorized

Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý bầu cử ở Việt Nam = The role of law in medically ethic construction, current situation and solution

27eb1b1b39b9842505328aa8fc8bd227

 

Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý bầu cử ở Việt Nam
Other Titles: Innovation in organization and operation of the electoral management bodies in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thế Quyết
Keywords: Luật bầu cử
Cơ quan quản lý bầu cử
Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 114 tr.
Abstract: Luận văn phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý bầu cử, phân tích cơ sở hình thành, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, ưu điểm, nhược điểm của 3 mô hình cơ quan quản lý bầu cử trên thế giới là: mô hình độc lập, mô hình chính phủ và mô hình hỗn hợp. Luận văn cũng phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý bầu cử ở Việt Nam qua các giai đoạn, chỉ ra những ưu, nhược điểm và nguyên nhân của những ưu, nhược điểm đó. Luận văn đề xập xu hướng đổi mới cơ quan quản lý bầu cử trên thế giới và nhu cầu cấp thiết phải đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý bầu cử ở Việt Nam. Luận văn nêu các quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý bầu cử ở Việt Nam như: Đổi mới cơ quan quản lý bầu cử để chọn ra những đại biểu tốt, đảm bảo chất lượng; đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý bầu cử trên cơ sở đảm bảo 7 nguyên tắc định hướng: độc lập, vô tư/công bằng, liêm chính, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, khả năng cung cấp dịch vụ; đổi mới cơ quan quản lý bầu cử nhằm bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc bầu cử: tự do, phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; quá trình đổi mới cơ quan quản lý bầu cử cần tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới; đổi mới cơ quan quản lý bầu cử phải phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta và phải có lộ trình hợp lý. Dựa trên kết quả những phân tích, luận văn đề xuất những quan điểm, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý bầu cử ở nước ta trong thời gian tới: – Đề xuất cụ thể xây dựng Hội đồng bầu cử quốc gia – Xây dựng bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia chuyên trách, chặt chẽ và hiệu quả – Hoàn thiện các văn bản luật về bầu cử và cơ quan quản lý bầu cử, trong đó, cần xây dựng một luật riêng về cơ quan quản lý bầu cử – Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên, nhân viên của các cơ quan quản lý bầu cử – Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý bầu cử và các cơ quan nhà nước khác Luận văn đã góp phần làm rõ thêm những khía cạnh lý luận, thực tiễn về tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý bầu cử, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp cải tổ cơ quan quản lý bầu cử ở nước ta trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2674
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s