Uncategorized

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long

Giới thiệu luận văn “Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long”

Tác giả: Đỗ Thị Hồng Cẩm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17538

HTXVanChai1

Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:

– Làm rõ các khái niệm và quan điểm về dịch vụ du lịch (DVDL), chất lượng DVDL, các yếu tố ảnh hưởng lớn tới chất lượng dịch vụ và sử dụng một phương pháp phổ biến để đo lường chất lượng DVDL trên Vịnh Hạ Long (VHL).

– Giới thiệu tiềm năng tài nguyên du lịch của VHL. Đánh giá thực trạng chất lượng các DVDL được cung ứng và chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của các DVDL trên Vịnh.

VinhHalong03.jpg

– Xác định những mặt tích cực và tiêu cực, cũng như các vấn đề trọng tâm ảnh hưởng đến quá trình cung ứng dịch vụ và chất lượng các DVDL.

– Kiến nghị một số giải pháp trên các phương diện: hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; kiện toàn tổ chức bộ máy kinh doanh DVDL; đổi mới phương pháp quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ; xúc tiến quảng bá, phát triển thị trường; hợp tác, phối hợp liên ngành nhằm cải thiện chất lượng DVDL trên VHL

 

Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long
Authors: Đỗ, Thị Hồng Cẩm
Keywords: Du lịch
Dịch vụ du lịch
Vịnh Hạ long
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 105 tr.
Abstract: Làm rõ các khái niệm và quan điểm về dịch vụ du lịch (DVDL), chất lượng DVDL, các yếu tố ảnh hưởng lớn tới chất lượng dịch vụ và sử dụng một phương pháp phổ biến để đo lường chất lượng DVDL trên Vịnh Hạ Long (VHL). Giới thiệu tiềm năng tài nguyên du lịch của VHL. Đánh giá thực trạng chất lượng các DVDL được cung ứng và chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của các DVDL trên Vịnh. Xác định những mặt tích cực và tiêu cực, cũng như các vấn đề trọng tâm ảnh hưởng đến quá trình cung ứng dịch vụ và chất lượng các DVDL. Kiến nghị một số giải pháp trên các phương diện: hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; kiện toàn tổ chức bộ máy kinh doanh DVDL; đổi mới phương pháp quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ; xúc tiến quảng bá, phát triển thị trường; hợp tác, phối hợp liên ngành nhằm cải thiện chất lượng DVDL trên VHL
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17538
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s