Uncategorized

Bảo hộ nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54125

Phân tích một số vấn đề lý thuyết về nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trên cơ sở khảo sát quy định đối với nhãn hiệu được biết đến rộng rãi theo một số điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia.

Xác định và phân tích đối với nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo pháp luật Việt Nam.

Đề xuất một số ý kiến hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi.

Kết quả nghiên cứu của luận văn là nguồn thông tin để các chủ thể liên quan như chủ sở hữu nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, đại diện sở hữu công nghiệp, cơ quan nhà nước có cái nhìn tổng quan về nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, trên cơ sở đó phục vụ hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể, hoạt động xây dựng và sửa đổi pháp luật.

Title: Bảo hộ nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo pháp luật Việt Nam. Luân văn ThS. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03
Other Titles: The protection of widely used and recognized trademark in the legal system of Vietnam
Authors: Dương, Việt Đức
Nguyễn, Thị Quế Anh, người hướng dẫn
Keywords: Pháp luật
Luật dân sự
Bảo hộ nhãn hiệu
Quy chế pháp lý
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Abstract: – Phân tích một số vấn đề lý thuyết về nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trên cơ sở khảo sát quy định đối với nhãn hiệu được biết đến rộng rãi theo một số điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia. Xác định và phân tích đối với nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo pháp luật Việt Nam. Đề xuất một số ý kiến hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi. Kết quả nghiên cứu của luận văn là nguồn thông tin để các chủ thể liên quan như chủ sở hữu nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, đại diện sở hữu công nghiệp, cơ quan nhà nước có cái nhìn tổng quan về nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, trên cơ sở đó phục vụ hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể, hoạt động xây dựng và sửa đổi pháp luật.
Description: 82 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54125
Appears in Collections: LAW – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s