Uncategorized

Địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54115

Luận văn làm rõ được những vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự và cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

Từ đó, đưa ra được khái quát về địa vị pháp lý của Thẩm phán ; vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán trong tố tụng dân sự ; cơ sở khoa học của việc xây dựng địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự ; Lịch sử hình thành và phát triển quy định về địa vị pháp lý của Thẩm phán.

Đưa ra được các quy định của pháp luật hiện hành về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự. Qua đó, làm rõ quy định của pháp luật tố tụng dân sự về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Cập nhật những số liệu tổng hợp về thực trạng tình hình đội ngũ Thẩm phán qua các năm 2012, 2013,2014 và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ Thẩm phán.

Tiếp đó, học viên đưa ra được thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về địa vị pháp lý của Thẩm phán.

Cụ thể là những thuận lơi, kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự về địa vị pháp lý của Thẩm phán.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện, luận văn đã nêu và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự.

 

Title: Địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự trước yêu cầu cải cách tư pháp. Luận văn ThS. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03
Other Titles: The legal status of judges in civil proceedings before the request of the judicial reform
Authors: Phan, Thị Lương
Trần, Anh Tuấn, người hướng dẫn
Keywords: Luật tố tụng dân sự
Luật dân sự
Thẩm phán
Cải cách tư pháp
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Abstract: Luận văn làm rõ được những vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự và cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. Từ đó, đưa ra được khái quát về địa vị pháp lý của Thẩm phán ; vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán trong tố tụng dân sự ; cơ sở khoa học của việc xây dựng địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự ; Lịch sử hình thành và phát triển quy định về địa vị pháp lý của Thẩm phán. Đưa ra được các quy định của pháp luật hiện hành về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự. Qua đó, làm rõ quy định của pháp luật tố tụng dân sự về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Cập nhật những số liệu tổng hợp về thực trạng tình hình đội ngũ Thẩm phán qua các năm 2012, 2013,2014 và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ Thẩm phán. Tiếp đó, học viên đưa ra được thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về địa vị pháp lý của Thẩm phán. Cụ thể là những thuận lơi, kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự về địa vị pháp lý của Thẩm phán. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện, luận văn đã nêu và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự.
Description: 123 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54115
Appears in Collections: LAW – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s