Uncategorized

Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54127

Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về và góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ;

Tìm hiểu về quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ.

Từ đó đưa ra ý kiến đánh giá pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong quy định của pháp luật Việt Nam.

Thực trạng của hoạt động áp dụng quy định pháp luật về góp vốn bằng quyền SHTT tại Việt Nam những năm qua.

Từ đó, đề xuất một số giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng một hệ thống các quy phạm pháp luật góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ.

 

Title: Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện. Luận văn ThS. Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự: 60 38 01 03 .
Authors: Đào, Thị Dung
Keywords: Luật Dân sự
Quyền sở hữu trí tuệ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về và góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ; Tìm hiểu về quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. Từ đó đưa ra ý kiến đánh giá pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong quy định của pháp luật Việt Nam. Thực trạng của hoạt động áp dụng quy định pháp luật về góp vốn bằng quyền SHTT tại Việt Nam những năm qua. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng một hệ thống các quy phạm pháp luật góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ.
Description: 95 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54127
Appears in Collections: LAW – Master Theses

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s