Uncategorized

Phân loại đá trầm tích

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19065

Hiện nay, trên thế giới có nhiều cách phân loại trầm tích và đá trầm tích khác nhau, tùy thuộc vào cách nhận thức và mục tiêu nghiên cứu khác nhau.

Ở đây xin giới thiệu một số khái niệm cơ bản để nhận thức một cách đầy đủ các kiểu phân loại của nhiều tác giả khác nhau:

– Nhóm đá trầm tích

– Kiểu trầm tích

– Thạch học (tên đá)

Đây là ba mức độ chi tiết khác nhau trong một hệ thống phân loại.

Nhóm đá trầm tích là phân loại vĩ mô dựa vào nguồn gốc vật liệu và điều kiện thành tạo. Ví dụ nhóm đá vụn cơ học, nhóm đá sét, nhóm đá có nguồn gốc hóa học.

Kiểu trầm tích là bậc thứ hai thường sử dụng đối với trầm tích bở rời (trầm tích Đệ Tứ và trầm tích biển hiện đại) chủ yếu dựa vào các hợp phần độ hạt. Ví dụ: kiểu cát bột pha sạn, kiểu bột sét pha cát (dựa trên tương quan ba hợp phần sạn – cát – bột sét của biểu đồ tam giác).

Tên đá là hệ thống phân loại chi tiết cụ thể trên cơ sở thành phần khoáng vật định lượng. Ví dụ cát kết arkos trầm tích, sạn kết kiểu grauwack trầm tích

Title: Phân loại đá trầm tích
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Nhóm đá vụn cơ học

Nhóm đá vụn núi lửa

Nhóm đá sét

Nhóm đá sinh vật cháy

Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Hiện nay, trên thế giới có nhiều cách phân loại trầm tích và đá trầm tích khác nhau, tùy thuộc vào cách nhận thức và mục tiêu nghiên cứu khác nhau. Ở đây xin giới thiệu một số khái niệm cơ bản để nhận thức một cách đầy đủ các kiểu phân loại của nhiều tác giả khác nhau: – Nhóm đá trầm tích – Kiểu trầm tích – Thạch học (tên đá) Đây là ba mức độ chi tiết khác nhau trong một hệ thống phân loại. Nhóm đá trầm tích là phân loại vĩ mô dựa vào nguồn gốc vật liệu và điều kiện thành tạo. Ví dụ nhóm đá vụn cơ học, nhóm đá sét, nhóm đá có nguồn gốc hóa học. Kiểu trầm tích là bậc thứ hai thường sử dụng đối với trầm tích bở rời (trầm tích Đệ Tứ và trầm tích biển hiện đại) chủ yếu dựa vào các hợp phần độ hạt. Ví dụ: kiểu cát bột pha sạn, kiểu bột sét pha cát (dựa trên tương quan ba hợp phần sạn – cát – bột sét của biểu đồ tam giác). Tên đá là hệ thống phân loại chi tiết cụ thể trên cơ sở thành phần khoáng vật định lượng. Ví dụ cát kết arkos trầm tích, sạn kết kiểu grauwack trầm tích
Description: tr. 366-375.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19065
Appears in Collections: Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s