Uncategorized

Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong phòng, chốngtham nhũng ở Việt Nam

Title: Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong phòng, chốngtham nhũng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Bích Hường
Keywords: Chống tham nhũng;Pháp luật Việt Nam;Thanh tra Nhà nước
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 112 tr.
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò, nhiện vụ và quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước trong phòng, chống thamnhũng ở nước ta hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra nhà nước: hoạt động thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Qua đó nêu lên những mặt đã đạt được,những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế đótrong việc thực hiện vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trongphòng, chống tham nhũng. Đưa ra yêu cầu khách quan, một số phương hướng và giải pháp: thể chế hóa vai trò chủ đạo của cơ quan thanh tratrong phong, chống tham nhũng; đổi mới tổ chức cơ quan thanh tra; bổ sung thêm quyền hạn cho các cơ quan thanh tra trong đấu tranh phòng,chống tham nhũng; hoàn thiện cơ chế đảm bảo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra các cơ quan thanh tra nhà nước; đổi mới cơ chế phối hợp giữa các cơ quanthanh tra nhà nước với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, xác định rõ và hợp lý chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với những người làm công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và ứng dụng khoa học, công nghệ phòng và chống tham nhũng; tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15765
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s