Uncategorized

Vấn đề quy luật cơ bản của tư duy trong lôgíc học phương tây

Giới thiệu một cách khái quát sự hình thành và những nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Aristotle về quy luật cơ bản của tư duy.

Nêu lên những khái niệm chung về quy luật cơ bản của tư duy, tiền đề tư tưởng cho sự hình thành quan niệm Aristotle về quy luật cơ bản của tư duy và những vấn đề quy luật cơ bản của tư duy trong logic học Aristotle.

Trình bày tư tưởng về quy luật cơ bản của tư duy trong Logic học phương Tây sau Aristotle như: vấn đề quy luật cơ bản trong triết học Leibniz, những đánh giá của Kant và Heghen về quy luật cơ bản của tư duy, sự phê phán và đổi mới cách hiểu về quy luật cơ bản của tư duy ở một số nhà logic học hiện đại và ý nghĩa của các quy luật cơ bản của tư duy đối với nhận thức.

Title: Vấn đề quy luật cơ bản của tư duy trong lôgíc học phương tây
Authors: Đặng, Thị Thúy Điệu
Keywords: Logic học;Logic học phương Tây;Quy luật cơ bản;Tư duy
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 97 tr.
Abstract: Giới thiệu một cách khái quát sự hình thành và những nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Aristotle về quy luật cơ bản của tư duy. Nêu lên những khái niệm chung về quy luật cơ bản của tư duy, tiền đề tư tưởng cho sự hình thành quan niệm Aristotle về quy luật cơ bản của tư duy và những vấn đề quy luật cơ bản của tư duy trong logic học Aristotle. Trình bày tư tưởng về quy luật cơ bản của tư duy trong Logic học phương Tây sau Aristotle như: vấn đề quy luật cơ bản trong triết học Leibniz, những đánh giá của Kant và Heghen về quy luật cơ bản của tư duy, sự phê phán và đổi mới cách hiểu về quy luật cơ bản của tư duy ở một số nhà logic học hiện đại và ý nghĩa của các quy luật cơ bản của tư duy đối với nhận thức.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17365
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s